Certyfikat "FIRMA REGIONU" dla przedsiębiorców regionalnych

Dla wyróżniających się na rynku firm regionalnych przygotowaliśmy certyfikat pozwalający klientom jak i innym firmom rozpoznać tych przedsiębiorców, o których wartości stanowią nie tylko wysokiej klasy produkty. Posiadanie tego certyfikatu świadczy bowiem o tym, że dana firma jest firmą rzetelną, uczciwą, posiadającą zaufanie społeczne oraz cieszy się uznaniem klientów jak również pracowników. Uzyskanie takiego certyfikatu wiąże się ze spełnieniem istotnych warunków, które stanowią o wartości całego przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i znacząco podnosi jego wartość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania

certyfikatu "FIRMA REGIONU"

dla przedsiębiorców regionalnych

 

Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europejska Agencja Promocji Regionalnej Ryszard Czaja ustala i przedstawia Regulamin przyznawania certyfikatu "FIRMA REGIONU" dla przedsiębiorców regionalnych. Regulamin określa w szczególności cele, zasady, warunki oraz tryb przyznawania, przedłużania i anulowania Certyfikatu.

§1

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin przyznawania certyfikatu "Firma Regionu" dla przedsiębiorców regionalnych.

 2. Certyfikat – certyfikat „Firma Regionu” lub certyfikat „Firma Regionu” Plus, to jest dokument potwierdzający między innymi wysoki poziom jakości usług, produktów, oraz rzetelności, uczciwości i wiarygodności Przedsiębiorcy.

 3. Agencja – Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europejska Agencja Promocji Regionalnej Ryszard Czaja:

  1. numer NIP: 7351409830,

  2. numer REGON: 123163184,

  3. adres: Lusina ul. Górska 27, 30-698 Kraków,

  4. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  5. telefon kontaktowy: +48 788 551 553

  6. rachunek bankowy: ING Bank Śląski nr rach. 82 1050 1445 1000 0092 0680 9247

 4. Wnioskodawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej), prowadzący działalność gospodarczą na rynku regionalnym, który ubiega się o przyznanie Certyfikatu.

 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą na rynku regionalnym, któremu został przyznany Certyfikat.

 

§2

Korzyści wynikające z przyznania Certyfikatu

 

 1. Celem programu certyfikacji jest:

  1. wyróżnienie Przedsiębiorców oraz wspieranie ich rozwoju,

  2. kompleksowa promocja Przedsiębiorców w celu ułatwienia kontaktów z kontrahentami, klientami, instytucjami finansowymi, organami państwowymi oraz władzami samorządowymi,

  3. zwiększenie liczby przyszłych kontrahentów i klientów Przedsiębiorców,

  4. podniesienie oraz potwierdzenie wiarygodności, rzetelności, uczciwości, prestiżu oraz wizerunku Przedsiębiorców na rynku regionalnym,

  5. zwiększenie bezpieczeństwa kontrahentów i klientów w trakcie kontaktów handlowych z Przedsiębiorcami,

  6. zwiększenie jakości usług Przedsiębiorców poprzez podniesienie ich wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

  7. motywowanie Przedsiębiorców do zwiększenia lub ulepszenia jakości produktów i świadczonych usług,

  8. motywowanie Przedsiębiorców do nawiązywania lub zwiększenia dotychczasowej współpracy ze społecznością lokalną i regionalną oraz podejmowania innowacyjnych inicjatyw,

  9. potwierdzenie znajomości i stosowania przez Przedsiębiorców:

   1. obowiązujących przepisów prawa,

   2. praw konsumenta,

   3. zasad wolnej konkurencji.

   4. wysokich standardów oraz zasad etyki obowiązujących w obrocie gospodarczym.

 

§3

Program certyfikacji

 

 1. Uczestnictwo w programie certyfikacji jest dobrowolne.

 2. Uczestnictwo w programie certyfikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. Po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków, Przedsiębiorcom zostaną przyznane uprawnienia oraz nałożone obowiązki i zakazy, opisane w dalszej części.

 4. Certyfikat może uzyskać Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres minimum 12 miesięcy.

 

§4

Warunki i procedura udzielenia Certyfikatu

 

 1. W celu uzyskania Certyfikatu, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Agencji następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji), stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu ,

  2. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu,

  3. aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  4. kserokopie minimum dwóch dokumentów potwierdzających jakość oferowanych usług lub produktów (przykładowo opinie, referencje, rekomendacje, nagrody, dyplomy, pisma, artykuły prasowe) - wystawionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (przykładowo koncesje, zezwolenia, licencje),

  6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  8. dowód uiszczenia 10% opłaty certyfikacyjnej.

 1. Wnioskodawca składa dokumenty w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty złożone przez Wnioskodawcę są oceniane przez Agencję pod względem formalnym oraz materialnym (przykładowo kompletność, aktualność, rzetelność, prawidłowa reprezentacja).

 3. W celu weryfikacji wniosku Agencja może zapoznać się z informacjami dotyczącymi Wnioskodawcy, dostępnymi w publicznych bazach lub rejestrach (przykładowo rejestry zadłużenia).

 4. Agencja może zażądać od Wnioskodawcy uzupełnienia dokumentów lub przedstawienia dodatkowych danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, w powyższym terminie, wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie.

 5. Agencja rozpatruje wniosek o udzielenie Certyfikatu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 6. Podstawą przyznania Certyfikatu jest pozytywna opinia o złożonych dokumentach. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Agencja poinformuje o tym fakcie Wnioskodawcę oraz zobowiąże go do wniesienia 90% opłaty certyfikacyjnej. Informacja zostanie doręczona na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 7. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie Certyfikatu zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Agencji opłatę certyfikacyjną zgodnie z cennikiem:

  1. 10% opłaty certyfikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić przy składaniu wniosku. Zaliczka ta stanowi podstawę do wszczęcia procedury certyfikacji i nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku,

  2. 90% opłaty certyfikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić w terminie 7 dniu od otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 8. Agencja zastrzega sobie uprawnienie do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

 9. Certyfikat zostaje przyznany w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Agencję 90% opłaty certyfikacyjnej. Wraz z Certyfikatem Przedsiębiorca otrzyma fakturę VAT.

 

§5

Certyfikat

 

 1. Przedsiębiorca może uzyskać:

  1. Certyfikat „Firma Regionu”, lub

  2. Certyfikat „Firma Regionu” Plus.

 2. Przedsiębiorca może uzyskać Certyfikat w następujących formach:

  1. dokument ozdobny w wersji papierowej,

  2. dokument w wersji elektronicznej,

  3. godło Certyfikatu w wersji elektronicznej,

  4. godło Certyfikatu w wersji naklejek.

 3. Dostęp do powyższych form, uzależniony jest od rodzaju uzyskanego Certyfikatu. Zakres przyznanych form Certyfikatu wynika z cennika.

 

§6

Uprawnienia, obowiązki i zakazy

 

 1. Certyfikat jest ważny przez okres 1 (jednego) roku począwszy od dnia jego przyznania. Za dzień przyznania Certyfikatu rozumie się dzień, w którym Przedsiębiorca otrzymał dokument w wersji elektronicznej.

 2. Z chwilą przyznania Certyfikatu, Przedsiębiorca uzyskuje, niewyłączne uprawnienie na czas określony (czas ważności Certyfikatu), do korzystania z Certyfikatu oraz godła Certyfikatu, w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu.

 3. Zakres uprawnień w posługiwaniu się Certyfikatem uzależniony jest od rodzaju uzyskanego Certyfikatu. Zakres uprawnień wynika z cennika.

 4. Przedsiębiorca uprawniony jest do:

  1. opublikowania informacji o przyznaniu Certyfikatu w środkach masowego przekazu, w zakresie wynikającym z cennika.

  2. umieszczenia na swojej stronie internetowej logo Certyfikatu, logo Agencji oraz odnośnika do strony internetowej Agencji.

 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  1. prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,

  2. niezwłocznego poinformowania Agencji o wszelkich istotnych zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej, które mają bezpośredni związek z przyznaniem Certyfikatu,

  3. niezwłocznego poinformowania Agencji o wszelkich istotnych zmianach w dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku o przyznanie Certyfikatu,

  4. poinformowania Agencji o toczącym się wobec niego jakimkolwiek postępowaniu karnoskarbowym, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przedmiotowej okoliczności.

 6. Przedsiębiorcy zakazuje się:

  1. ingerowania w treść lub formę dokumentu (wersja elektroniczna, papierowa) Certyfikatu lub godła Certyfikatu,

  2. upoważnienia innego podmiotu (bez pisemnej zgody Agencji) do posługiwania się Certyfikatem lub godłem Certyfikatu,

  3. przeniesienia na inny podmiot (bez pisemnej zgody Agencji) uprawnienia do posługiwania się Certyfikatem lub godłem Certyfikatu.

  4. posługiwania się Certyfikatem (w jakiejkolwiek formie), po upływie jego ważności lub anulowaniu.

§7

Przedłużenie ważności Certyfikatu

 

 1. Termin ważności Certyfikatu może zostać przedłużony o okres 1 (jednego) roku.

 2. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu, Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  1. złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu,

  2. uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu.

 3. Wniosek o przedłużenie ważności Certyfikatu może być składany wielokrotnie. Do procedury przedłużenia ważności, odpowiednie zastosowanie znajduje §4 ust. 1-10 Regulaminu.

 4. Wniosek o przedłużenie ważności Certyfikatu Przedsiębiorca zobowiązywany jest do złożenia w terminie co najmniej 30 dni przed upływem jego ważności.

 5. Przedsiębiorca występujący o przedłużenie ważności Certyfikatu ma uprawnienie do negocjacji warunków przedłużenia.

 

§8

Wygaśnięcie Certyfikatu

 

 1. Możliwość korzystania przez Przedsiębiorcę z Certyfikatu wygasa z chwilą upływu jego ważności.

 2. W sytuacji wygaśnięcia Certyfikatu, Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zwrotu dokumentu Certyfikatu w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia.

 3. Wygaśnięcie Certyfikatu powoduje:

  1. wygaśnięcie uprawnienia, o którym mowa w §6 ust. 2,

  2. wygaśnięcie prawa do bezpłatnego korzystania z Certyfikatu oraz godła Certyfikatu.

 

§9

Anulowanie Certyfikatu

 

 1. Możliwość korzystania przez Przedsiębiorcę z Certyfikatu może zostać anulowana w sytuacji uzyskania przez Agencję informacji o:

  1. naruszeniu przez Przedsiębiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu,

  2. naruszeniu przez Przedsiębiorcę obowiązujących przepisów prawa na szkodę kontrahentów, klientów lub innych osób korzystających z jego usług,

  3. złożeniu przez Przedsiębiorcę podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, w celu przyznania lub przedłużenia Certyfikatu,

  4. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Przedsiębiorcy lub wszczęciu postępowania likwidacyjnego Przedsiębiorcy lub wszczęciu postępowań o podobnym celu i charakterze,

  5. zaprzestaniu lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę.

 2. W sytuacji anulowania Certyfikatu Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zwrotu dokumentu Certyfikatu w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania.

 3. Anulowanie Certyfikatu powoduje:

  1. wygaśnięcie uprawnienia, o którym mowa w §6 ust. 2,

  2. wygaśnięcie ważności Certyfikatu,

  3. wygaśnięcie prawa do bezpłatnego korzystania z Certyfikatu oraz godła Certyfikatu.

 4. Informacja o anulowaniu Certyfikatu zostanie doręczona Przedsiębiorcy w formie pisemnej na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej podany we wniosku. Przedsiębiorca może odwołać się od decyzji o anulowaniu Certyfikatu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o tej okoliczności. Odwołanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i doręczone na adres siedziby Agencji lub na adres poczty elektronicznej Agencji. Odwołanie od decyzji o anulowaniu Certyfikatu zostaje rozpatrzone przez Agencję w terminie 14 dni. Informacja o rozpoznaniu odwołania zostanie doręczona Przedsiębiorcy w formie pisemnej na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

 5. W sytuacji, w której pomimo anulowania Certyfikatu Przedsiębiorca nadal się nim bezprawnie posługuje, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł. netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdy dzień bezprawnego posługiwania się Certyfikatem.

 6. W przypadku braku zwrotu Certyfikatu w sytuacji określonej w §8 ust. 2 oraz §9 ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca nadal się nim bezprawnie posługuje. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje § 9 ust. 5.

 

§10

Odpowiedzialność Przedsiębiorcy

 

 1. W sytuacji, w której pomimo wygaśnięcia Certyfikatu lub anulowania Certyfikatu Przedsiębiorca nadal się nim bezprawnie posługuje, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł. netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdy dzień bezprawnego posługiwania się Certyfikatem.

 1. Za bezprawne posługiwanie się Certyfikatem (po jego wygaśnięciu lub anulowaniu) uznaje się w szczególności:

  1. pozostawienie godła Certyfikatu na witrynie internetowej,

  2. umieszczanie godła Certyfikatu w dokumentach elektronicznych,

  3. umieszczenie godła Certyfikatu (również w formie naklejek) lub dokumentu ozdobnego w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej lub miejscach powszechnie dostępnych dla jakichkolwiek osób trzecich.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2016r.

 2. Agencja zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Regulamin po dokonanej zmianie zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia na stronie serwisu internetowego Agencji. Poprawienie błędów pisarskich lub oczywistych omyłek nie stanowi zmiany Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca posługujący się Certyfikatem ponosi pełną odpowiedzialność za jakość swoich produktów i świadczonych usług oraz charakter kontaktów z klientami i kontrahentami.

 4. Przedsiębiorca posługujący się Certyfikatem ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami.

 5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę oraz posługiwanie się, wykorzystywanie lub przetwarzanie Certyfikatu, oraz wszelkie wynikające z tego tytułu szkody (wynikające zarówno z działania jak i zaniechania).

 6. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 7. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie Certyfikatu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencję wskazanych we wniosku danych w celach ewidencyjnych, statystycznych, marketingowych i promocyjnych.

 8. Szczegółowe zasady ochrony prywatności Wnioskodawcy i Przedsiębiorcy (w szczególności w przedmiocie przechowywania i przetwarzania danych osobowych) określone są w Polityce prywatności zamieszczonej w serwisie internetowym Agencji.

 9. Znak towarowy Certyfikatu (godło) wraz z nazwą serwisu internetowego, jego koncepcją, wyglądem graficznym, logo, elementami grafiki, bazą danych podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie znaku towarowego Certyfikatu (godło) i jakichkolwiek treści z nim związanych bez Agencji jest zabronione.